Bokföra egen insättning och egna insättningar (med bokföringsexempel)

Egna insättningar är kapitaltillskott, tillskott av egendom och tillskott för utgifter som görs av ägare eller medlemmar till ett företag eller en förening.

En egen insättning i ett aktiebolag kan exempelvis göras genom nyemission av aktier, aktieägartillskott, koncernbidrag eller genom lån från aktieägare. I en ekonomisk förening kan en egen insättning göras genom insatsemission, förlagsinsatser eller genom lån från medlemmar.

Egna insättningar av ägare eller medlemmar i juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar görs normalt genom att en skuld till aktieägaren eller medlemmen registreras i bokföringen. Egna insättningar som görs av enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag eller delägare i kommanditbolag görs normalt alltid som en egen insättning av eget kapital för den specifika ägaren.

En aktieägare i ett aktiebolag eller en medlem i en ekonomisk förening som lånar ut pengar till sitt aktiebolag eller till sin ekonomiska förening kan ta ut en marknadsmässig ränta (statslåneräntan den 30 november året före inkomståret + 3 %) på lånet. En enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag som är fysiska personer kan göra en räntefördelning i sin deklaration för att kunna åtnjuta beskattning i inkomstslaget kapital.

En egen insättning påverkar inte resultaträkningen i ett företag och inte heller det beskattningsbara resultatet utan påverkar enbart balansräkningen. En egen insättning när en ägare eller en medlem har betalat bolagets eller föreningens utgifter påverkar resultatet på grund av att utgiften kostnadsförs.

Klassificering
Egna insättningar i enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag bokförs oftast i eget kapital. En enskild näringsidkare har oftast konto 2010 till konto 2019 som konton för sitt egna kapital. Delägare i handelsbolag och kommanditbolag har egna konton för sitt egna kapital, ägare 1 har konto 2010 till konto 2019, ägare 2 har konto 2020 till konto 2029 och så vidare.

Löpande egna insättningar bokförs normalt i kontogrupp 28 när det gäller aktieägare och medlemmar i ekonomiska föreningar och i kontogrupp 20 när det gäller enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag.

Kontogrupp 28 – Övriga kortfristiga skulder
Kontogrupp 20 – Eget kapital

Rekognisering
En egen insättning bokförs när en ägare eller en medlem har gjort ett tillskott till redovisningsenheten i form av likvida medel, tillgångar eller genom egna utlägg.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Om ett företag eller en förening har väldigt många ägare eller medlemmar som löpande gör egna insättningar kan det vara nödvändigt med ett sidordnat register till bokföringen för att hålla reda på respektive ägares eller medlems egna insättningar.

Värdering
En egen insättning värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas i samband med en egen insättning.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra egen insättning (enskild näringsidkare)
En enskild näringsidkare har privat betalat företagets lokalhyra om 5 000 SEK som är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2018 Egen insättning 5 000
5011 Hyra för kontorslokaler 5 000

Exempel: bokföra egen insättning (delägare i handelsbolag)
Delägare nummer 3 i ett handelsbolag har privat betalat företagets lokalhyra om 5 000 SEK som är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2038 Egen insättning, KL 5 000
5011 Hyra för kontorslokaler 5 000

Exempel: bokföra egen insättning (medlem i ekonomisk förening)
En medlem i en ekonomisk förening har privat betalat föreningens lokalhyra om 5 000 SEK som är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2891 Avräkning, JS 5 000
5011 Hyra för kontorslokaler 5 000

Exempel: bokföra egen insättning (aktieägare i aktiebolag)
En aktieägare i ett aktiebolag har privat betalat bolagets lokalhyra om 5 000 SEK som är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2893 Avräkning, PE 5 000
5011 Hyra för kontorslokaler 5 000

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *